OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Vážený návštevník stránky, vážený zákazník,

aby ste si mohli kúpiť tovar cez našu firmu alebo cez náš internetový obchod, alebo získať od nás ponuku, informáciu, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť

Obchodné meno: DIMEX-SLOVENSKO s.r.o.,
Registrácia: OS Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vl.č.10546/L
Sídlo: Robotnícka 2, 03601 Martin
IČO: 36373991
Tel.: 043/ 400 14 14
E-mail: zs@dimex.sk, recepcia@dimex.sk

 

 

2. Aké osobné údaje spracúvame?

Zákaznik

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu, kontaktné údaje, mená, funkcie a kontakty na vašich zamestnancov pre uzatváranie objednávok, doručovacie adresy, bankové účty, meno, priezvisko a kontaktné údaje na majiteľov firiem, a iné údaje, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie obchodu.
Súťaž
Aby ste sa mohli zúčastniť súťaže na našich stránkach (tapety.sk, fototapeta.sk,dimex.sk,tapetovanie.sk) spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón.
Marketing
Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón.
Vernostný program
Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón, údaje o nákupoch, údaje o platbách, údaje o získaných výhodách.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje

a)    Zamestnanec
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia pracovnej zmluvy a plnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a aj z osobitných právnych predpisov súvisiacich s týmto pracovnoprávnym vzťahom.
b)    E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
c)    Spotrebiteľská súťaž
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti na súťaži na stránkach tapety.sk a pokiaľ sa stanete výhercom, aj za účelom doručenia ceny. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
d)    Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  
e)    Vernostný program
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

4. Aký je náš oprávnený záujem?

Spracovanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonávajú.

5. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
⦁    cez online formulár na našich webových stránkach
⦁    prihlásením sa na newsletter
⦁    začiarknutím príslušných okienok na súťažnom kupóne
⦁    zaregistrovaním sa na odber e-booku
⦁    stiahnutím si návodu, e-booku a pod.

6. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
⦁    cez online formulár;
⦁    kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
⦁    zaslaním oznámenia na email zs@dimex.sk
⦁    zaslaním oznámenia poštou na adresu: Dimex, Robotnícka 2, 036 01 Martin
⦁    odovzdaním oznámenia v ktorejkoľvek našej predajni.

7. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na 
Meno a priezvisko: Ľubomír Gren
Email: lubo.gren@dimex.sk
Tel. č.: 043/400 14 14

8. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Využívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

9. Ochrana osobných údajov internetový predaj dimex.sk + komu vaše údaje poskytujeme

9. Osobné údaje a ich ochrana


9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
9.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Prihlásenie zákazníka". http://www.dimex.sk/scripts/login.php
9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
9.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
9.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

9.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
9.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 8. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
9.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
9.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
9.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
9.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
9.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:
- Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,Technická 7,821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel SRO, vložka číslo 26367/B
- Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 21503/S
- Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S
- Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo  3215/B

10. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

11. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email lubo.gren@dimex.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

E-shop
    Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po     dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr.     reklamácie.
Kúpne zmluvy
    Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad     uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Evidencia reklamácii
    Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory
    Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Marketing
    Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba     poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na     konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti     s ktorým súhlas daná osoba dala.
Mzdy a personalistika
    Osobný spis zamestnanca (platový dekrét, menovací dekrét a iné) sa uchováva po     dobu 70 rokov od narodenia.
    Mzdové listy sa uchovávajú po dobu 20 rokov.
    Dokumenty týkajúce sa dochádzky, dovolenky a náhradného voľna sa uchovávajú po     dobu 3 rokov.
    Iné dokumenty sa uchovávajú 5 až 10 rokov podľa lehoty stanovenej osobitným     zákonom.
Evidencia uchádzačov o zamestnanie
    Dokumenty týkajúce sa uchádzačov o zamestnanie sa uchovávajú po dobu, na ktorý     uchádzač o zamestnanie poskytol súhlas.
Účtovníctvo
    Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.
Všetky vaše osobné údaje spracúvame na serveri našej spoločnosti.

14. Záverečné ustanovenie

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 1.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný na tejto stránke.